Hong Kong & China Tour

Paul & Lesley Bailey-Gates
April 16 to May 9, 2010
Hong Kong, Macau, Beijing, Xi'an, Guilin, Long Sheng, Li River,
Yangshuo, Suzhuo, Tongli & Shanghai
(Click on any photo to enlarge, click again to return.)
  1 2 3 4 5 6 ... 17 18 19 Next >  

© 2010 By Paul Bailey-Gates